top of page

Polityka prywatności

1. Niniejszym pragniemy poinformować, że przetwarzamy Pana/-i dane osobowe. Administratorem Danych Osobowych jest Dental Migas Clinic, Kraków, aleja Jana Pawła II 180.

2. Ustaliliśmy punkt kontaktowy, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych email: recepcja@dentalmigas.pl.

3. W celu udzielania świadczeń leczniczych na podstawie obowiązku wynikającego z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r. poz. 666) oraz Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.), będziemy przetwarzać Pana/-i dane osobowe z następujących kategorii:

• podstawowe dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, data urodzenia, oznaczenie płci, PESEL, adres zamieszkania, telefon, e-mail;• dane dotyczące zdrowia, (diagnostyka oraz leczenie w tym zdjęcia fotograficzne i RTG). Pana/-i dane możemy udostępnić następującym kategoriom podmiotów: • księgowym – w zakresie wystawionych rachunków za leczenie • laboratorium protetycznym w celu wykonania pracy • serwisom – w celu naprawy.

4. Panu/-i przysługują prawa:

• uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy Pana/-i dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do tych danych, po weryfikacji tożsamości;

• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, po weryfikacji tożsamości;

• do nieodpłatnej pierwszej kopii przetwarzanych danych, wydanie kolejnych kopii jest odpłatne;

• do informacji o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania osoby;

• do informacji o tym, że obiekt jest monitorowany i odbywa się monitoring wizyjny, jak również przy wejściu na teren jednostki, znajduje się tabliczka informująca o monitoringu wizyjnym;

• do informacji o planowanej zmianie celu przetwarzania danych, przy innym celu niż udzielanie świadczeń leczniczych;

• do sprostowania (poprawienia) swoich danych;

• do bycia zapomnianym – nie znajduje tutaj zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w szczególności wobec przetwarzania danych w ramach dokumentacji medycznej przez cały wymagany okres archiwizacji zgodny z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b RODO;

• do bycia zapomnianym – w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody pacjenta (udzielonej w innym celu niż udzielanie świadczeń leczniczych), może Pan/i zrealizować prawo do bycia zapomnianym, w zakresie celu określonego w tej zgodzie;

• do ograniczenia przetwarzania danych – nie ma zastosowania w odniesieniu do Pana/-i danych osobowych przetwarzanych w celach udzielania świadczeń medycznych, w szczególności w ramach dokumentacji medycznej, możemy przetwarzać dane w dotychczasowym zakresie, albowiem mogłoby to istotnie utrudnić realizację tego celu;

• do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili może Pan/i cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, edukacyjnych, naukowych, reklamowych – o ile takiej zgody Pan/i udzielili nam pisemnie; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pana/-i zgody przed jej wycofaniem;

• do udostępnienia dokumentacji medycznej na zasadach określonych w art. 26 i 27 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.);

• do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli Pan/i uważa, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, może Pan/i złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Pana/-i dane pozyskane w celu udzielania świadczeń leczniczych przechowujemy przez okres 20 lat. W przypadku osób nieletnich 22 lata. Nagrania z monitoringu zachowywane są przez okres 1 miesiąca.

6. Weryfikacji tożsamości dokonuje się poprzez kontrolę okazanego przez Pana/-ią dokumentu potwierdzającego tożsamość zawierającego, co najmniej: zdjęcie, imię i nazwisko oraz PESEL lub w przypadku jego braku inny dokument jednoznacznie identyfikujący Pacjenta. Dokumentem potwierdzającym tożsamość jest w szczególności: dowód osobisty, legitymacja studencka, prawo jazdy, paszport. Możemy utrwalić informację o weryfikacji poprzez wpisanie do dokumentacji: daty dokonania weryfikacji tożsamości oraz informacji o dokumencie na podstawie, którego została ona dokonana, z jednoczesnym wskazaniem numeru/ identyfikatora tego dokumentu (np. numer i seria dowodu osobistego).

7.Jeżeli w imieniu Pacjenta małoletniego występuje przedstawiciel ustawowy, to tożsamość Pacjenta może być potwierdzona również przez przedstawiciela ustawowego w drodze oświadczenia i okazania dowodu tożsamości przedstawiciela ustawowego. Możemy utrwalić informację o dacie dokonania weryfikacji oraz dokumencie przedstawiciela ustawowego na podstawie, które go została ona dokonana.

8. W celu wykonania Pana/-i praw proszę o skierowanie żądań korespondencyjnie lub zadzwonić pod numer tel.: 12 357 93 40 . Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana/-i żądania będziemy musieli upewnić się, czy żądanie na pewno pochodzi od Pana/-i, czyli zadamy Panu/-i pytania o dane, na które odpowiedź zna wyłącznie Pan/i. Jeżeli weryfikacja Pana/-i tożsamości nie zostanie pomyślnie przeprowadzona będziemy musieli prosić Pana/-ią o osobiste odwiedzenie naszej jednostki w celu potwierdzenia żądania i prawidłowej identyfikacji, dopiero wówczas Pana/-i żądanie będzie podlegało realizacji.

9. Podanie przez Pana/-ią danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z §1 i §2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r. poz. 666) oraz z art. 25 i 24 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.).

10. Jeżeli Pan/i nie podadzą danych osobowych nie będziemy mogli udzielić Panu/-i świadczeń leczniczych.

11. Zgoda pisemna na przetwarzanie danych osobowych w celu reklamowym, marketingowym, edukacyjnym lub naukowym jest dobrowolna.

Cookies

I. Informacja o plikach cookies
1.  Strona Internetowa korzysta z plików cookies.
2.  Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony internetowej Dental Migas Clinic
4.  Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający stronę internetową korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
2. określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google
5.  W ramach Strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
6.  Oprogramowanie do przeglądania stron Internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7.  Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
8.  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze stronami internetowymi reklamodawców oraz partnerów.
9.  Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze strony internetowej. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
10.  Klient może nie wyrazić zgody na przetwarzanie plików cookies nie akceptując zgody na ich przetwarzanie wyświetlającej się na stronie (może to spowodować niepoprawne działanie serwisu). W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.


II. Logi serwera
1.  Informacje o niektórych zachowaniach Klientów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej.
Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną internetową oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2.  Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
1.  czas nadejścia zlecenia lub zapytania,
2.  czas wysłania odpowiedzi,
3.  nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
4.  informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
5.  adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony internetowej nastąpiło przez odnośnik,
6.  informacje o przeglądarce Klienta, g. informacje o adresie IP. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony – w rozumieniu przepisów prawa są anonimowe.
7.  dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

III. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1.  Jeśli Klient nie chce korzystać z plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej
2.  W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Google Chrome
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.
Internet Explorer
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.
Mozilla Firefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.
Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

bottom of page